Բոլոր բաժինները
որակ

Որակի հայեցակարգ

Վերցրեք որակը որպես հիմք մեր գոյատևման համար, անկեղծությունը որպես մեր զարգացման անկյունաքար, շարունակեք կատարելագործել ծառայությունները, զարգացնել նոր տեխնոլոգիաներ

Որակի հայեցակարգ

Ապահովել բոլոր ապրանքների որակը

Վերահսկել որակը արտադրական գործընթացի ընթացքում՝ ստուգման փոխարեն